Friday, August 30, 2013

CONTROL BLOOD SUGAR WITH WATER (ECPI)

Diabetes merupakan penyakit yang menjadi ancaman besar kepada penduduk diseluruh dunia. Dianggarkan terdapat 500 juta penghidap diabetes menjelang tahun 2030.  Di Malaysia, jumlah penghidap diabetes mencatatkan peningkatan yang besar pada setiap tahun sehingga mencapai tahap yang membimbangkan. Laporan Kajian Kesihatan Morbiditi Kebangsaan (NHMSIII), menunjukkan peningkatan penyakit diabetes sebanyak dua kali ganda, iaitu 8.3 peratus (2006) kepada 14.9 peratus (2010). 

Diabetes has become a big threat to people throughout the world. Estimated, there are around 500 million diabetes patients towards year 2030. In Malaysia, diabetes patient record high increases every year until it achieve a looming level. National Morbidity Health Survey Report, show double increase of diabetic disease, namely 8.3 percent (2006) to 14.9 percent (2010).

Description: http://optimize.innity.com/analytics/?pubid=1002&zoneid=24434&cb=1379042915041Description: http://n.effectivemeasure.net/emnb_18_11280.gif?r=2095902425Suntikan insulin merupakan antara kaedah rawatan yang digunakan bagi mengawal gula dalam darah. Penggunaan kaedah ini didapati mempunyai kesan sampingan terutamanya kepada buah pinggang. Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia (PPPKAM), Prof Datuk Dr Syed Mohamed Al-Junid mencadangkan kajian terhadap keberkesanan rawatan perlu dicari seandainya kaedah rawatan tidak berkesan. Beliau juga mengambil contoh kaedah rawatan pesakit kencing manis yang memerlukan kajian kerana banyak rawatan terdahulu mengakibatkan kegagalan ginjal. 

Insulin injection is one of the treatment methods that are used to control sugar in blood. This method found to have a side effect especially to kidney. Malaysia Public Medical Specialist Association President, Prof Datuk Dr Syed Mohamed Al Junid suggests a study on effectiveness of treatment need to be searched if treatment method ineffective. He also takes example from a diabetic treatment method which requires study/research because a lot of earlier treatments cause kidney failure.

Keupayaan air ECPI mengawal gula dalam darah dengan berkesan tanpa sebarang bahan kimia merupakan alternatif terbaik bagi mengatasi masalah ini.  Amalan meminum air dengan l secukupnya juga mamapu memberi kesan terhadap kesihatan secara umum memandangkan air merupakan elemen yang sangat penting kepada kesihatan. Kajian pakar perubatan juga menunjukkan hampir semua penyakit disebabkan dehidrasi. Berikut merupakan testimoni  keberkesanan air ECPI di dalam mengawal gula dalam darah dalam tempoh 1 jam.

The capability of ECPI water controls sugar in blood effectively without any chemical substance was the best alternative to overcome this problem. Practice of drinking water sufficiently also able to gives effect on health in general as the water is very important element to health. Physician study also showed nearly all diseases are due to dehydration. Following is the ECPI water effectiveness testimony in controlling sugar in blood in the period of 1 hour.
prevention is better than cure

FIGHT
ALL OUTTHE EFFECTIVENESS OF ECPI ON DIABETES AND METABOLICecpi wave energy water
Malaysia’S Indigenous Medication

Wednesday, August 28, 2013

PENGHIDAP DIABETES MENINGKAT... APA KATA ANDA ?

Suatu perangkaan yang sangat menakutkan penduduk diseluruh dunia.  Perangkaan ini berdasarkan rekod dan trend peningkatan kes diabetes pada setiap tahun.  Peningkatan ini juga menunjukkan kaedah rawatan yang digunakan TIDAK MEMBERI KESAN terhadap usaha mengurangkan jumlah kes. Kaedah rawatan masih tertumpu kepada usaha membendung tanda dan gejala penyakit tersebut.  Kajian serta pemerhatian yang dijalankan oleh pakar perubatan mendapati "ubat" yang digunakan untuk menstabilkan kandungan gula dalam darah juga menjadi punca kepada penyakit lain seperti kegagalan buah pinggang. Aneh.. di dalam dunia yang serba moden masih ada kaedah perubatan seperti ini.
ATAU
ADAKAH IA SATU STRATEGI PERNIAGAAN ?
A statistic that is horrifying throughout the world. This statistic based on record and diabetes increase cases trend in each year. This increase also showed treatment method used on effort to reduce number of cases is ineffective. Treatment method is still focused on effort to prevent sign and symptom of the disease. Study and observation carried out by physician find out "medicine" used to stabilize sugar content in blood also became cause to other disease like kidney failure. Strangely... in fully modern world we still have this medical method.

Description: http://admax.effectivemeasure.net/emnb_1_834524.gifBottom of Form
Description: http://avp.innity.com/view/?campaignid=8616&adid=88214&zoneid=11280&pubid=1002&auth=n0zbmd-1379060492617&ref=aHR0cDovL3d3dy5jaXRjYXQuY29tLw==&cb=1379060492617Description: http://optimize.innity.com/analytics/?pubid=1002&zoneid=11276&cb=1379060496838
Description: http://optimize.innity.com/analytics/?pubid=1002&zoneid=24434&cb=1379060497002Description: http://n.effectivemeasure.net/emnb_18_11280.gif?r=1698894025

OR....  IS IT A BUSINESS STRATEGY?

Sebagai golongan "pengguna teknologi" yang "buta" tentang ilmu "TERPAKSALAH" mengikuti apa sahaja yang diperkatakan oleh orang yang dianggap "celik" walau pun bercanggahan dengan perinsipnya. Saya percaya ramai yang mempunyai rakan dan saudara yang menghidap penyakit diabetes melihat "proses rawatan ini" dan "kita" terpaksa menerima sebagai suatu ketetapan yang perlu diterima umum.  Jika kita mengkaji semula, proses ini sama seperti pepatah "marahkan nyamuk, kelambu dibakar".  Rekod juga menunjukkan ramai yang meninggal dunia bukan disebabkan oleh "diabetes" tetapi komplikasi dari penyakit tersebut. 

BENARKAH ? 
PENYATAAN BAHAWA SETIAP PENYAKIT ADA UBATNYA ADALAH SALAH.. 

PERSOALAN SENSETIF YANG AKAN DITENTANG 
HABIS-HABISAN OLEH SEMUA  
"PENGGUNA TEKNOLOGI" BERAGAMA ISLAM

As "technology user" that is "blind" on knowledge "WE ARE FORCE TO" follow anything that been talked about by a person considered "awake" although contradictory with his/her own principle. I believe many of us with friend and relative that suffer diabetes seen "this treatment process" and "we" had to accept as a resolution that generally should accept. If we review this process, it is just like saying "scold mosquito, curtain burned". Record also shown many that passed away is not due to diabetes but complication from disease.

IS IT TRUE?
STATEMENT THAT EVERY AILMENT THERE IS A MEDICINE ARE WRONG..


SENSITIVE ISSUE THAT WILL BE OPPOSED
THOROUGHLY BY ALL MUSLIM  "TECHNOLOGY USER"


Langkah terbaik untuk semua "pengguna teknologi" adalah melakukan pencegahan. Penjagaan awal adalah sangat penting bagi memastikan kita tidak termasuk di dalam statistik tersebut.  Berikut merupakan proses perkembangan penyakit diabetes untuk makluman dan rujukan semua. Semoga maklumat ini dapat membantu.  


The best step/way for all "technology user" is prevention. Early precaution is very important to ensure that we does not include in statistics. Following is the diabetes disease development process reference to all. Hope this information helps.


PERINGKAT 1

PERINGKAT 2

PERINGKAT 3

PERINGKAT 4

PERINGKAT 5

PERINGKAT 6

PERINGKAT 7

PERINGKAT 8

PERINGKAT 9

Pencegahan yang terbaik adalah dengan "kembali kepada fitrah".  Kajian pakar perubatan menunjukkan dehidrasi atau kekeringan merupakan punca utama kepada permasalahan ini. Banyakkan pengambilan air bagi melindungi diri dari terjebak kepada ancaman..